Skip to content

Collection: Products

89 of 1181 products

 • New York Tung Ren Tang 紐約同仁堂

  Ai ye 艾叶

  From $ 2.00 USD
  $ 2.00 USD
  $ 2.00 USD
  20 in stock
  Size
 • New York Tung Ren Tang 紐約同仁堂

  American ginseng 纽约同仁堂散装当归头

  From $ 9.00 USD
  $ 40.00 USD
  $ 40.00 USD
  16 in stock
  Size
 • New York Tung Ren Tang 紐約同仁堂

  Bai jie zi 白芥子

  $ 2.00 USD
  $ 2.00 USD
  $ 2.00 USD
  20 in stock
  Size
 • New York Tong Ren Tang 纽约同仁堂

  Bai xiang guo 仁和堂百香果 3.88oz

  $ 8.99 USD
  $ 8.99 USD
  $ 8.99 USD
  25 in stock
 • New York Tung Ren Tang 紐約同仁堂

  Bai zhi 白芷

  From $ 3.00 USD
  $ 3.00 USD
  $ 3.00 USD
  17 in stock
  Size
 • New York Tung Ren Tang 紐約同仁堂

  Bei mu 贝母川贝粒/粉

  From $ 11.00 USD
  $ 11.00 USD
  $ 11.00 USD
  33 in stock
  Style
 • New York Tong Ren Tang 纽约同仁堂

  Ce bai ye 侧柏叶

  From $ 2.00 USD
  $ 2.00 USD
  $ 2.00 USD
  97 in stock
  Size
 • New York Tung Ren Tang 紐約同仁堂

  Chai hu 柴胡

  From $ 5.00 USD
  $ 5.00 USD
  $ 5.00 USD
  100 in stock
  Size
 • New York Tong Ren Tang 纽约同仁堂

  Che qian cao 车钱草 1lb

  $ 12.00 USD
  $ 12.00 USD
  $ 12.00 USD
  100 in stock
 • New York Tung Ren Tang 紐約同仁堂

  Che qian zi 车前子

  From $ 3.50 USD
  $ 3.50 USD
  $ 3.50 USD
  17 in stock
  Size
 • New York Tung Ren Tang 紐約同仁堂

  Chong cao hua 虫草花

  虫草花含有的虫草酸和虫草素虫草花含有丰富的蛋白质、18种氨基酸、17种微量元素、12种维生素: A、B1、B2、B6、B12、C、D、E等含量高于菇类。虫草花能够综合调理人机体内环境,平衡荷尔蒙,抗氧化、防衰老、抗菌消炎、提高免疫力的作用。适合肝肾阴虚人群、三高人群、心脏不好的人群食用。 1、增强免疫 虫草花当中含有虫草素,其能够增强人体免疫系统当中巨噬细胞的活性,进而可以帮助增强免疫功能,使得人体的抗病能力得到一定的提高。 2、抗肿瘤 研究表明,虫草花当中的虫草多糖具有多种活性功能,既可以提高机体免疫力,同时还具有一定的抗肿瘤作用,可以帮助修复肝脏损伤。 3、抗氧化防衰老 虫草花当中的虫草酸和超氧化物歧化酶味活性抗氧化物质,可以帮助清除机体内产生的多余的氧化自由基,进而保护细胞免受自由基的干扰与破坏,达到抗氧化的效果。

  From $ 8.99 USD
  $ 14.00 USD
  $ 14.00 USD
  Only 10 units left
  Size
 • New York Tung Ren Tang 紐約同仁堂

  Chuan po shi 穿破石

  From $ 2.00 USD
  $ 2.00 USD
  $ 2.00 USD
  Re-stocking soon
  Size
You might like